Czynności notarialne

Czynności notarialne dokonywane są przez notariusza w siedzibie kancelarii, jednakże istnieje możliwość dokonania ich w innym miejscu, jeśli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności (np. protokół zgromadzenia wspólników spółki lub stan zdrowia osoby pragnącej dokonać czynności notarialnej).

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim, natomiast informacji dotyczących czynności udzielamy także w języku angielskim. Istnieje również możliwość dokonania czynności w języku obcym, przy udziale tłumacza przysięgłego danego języka.

Poniżej prezentujemy katalog czynności notarialnych, podzielony ze względu na podstawowe gałęzie prawa. Wyrażamy nadzieję, że okaże się on pomocny przy określeniu wymaganej przez prawo formy dla czynności, której pragnie się dokonać:

PRAWO NIERUCHOMOŚCI:

 • umowa sprzedaży, darowizna nieruchomości
 • umowa zamiany, zniesienie współwłasności nieruchomości
 • umowa dożywocia
 • umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu
 • umowa deweloperska
 • oferta sprzedaży nieruchomości
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie
 • ustanowienie hipoteki, służebności
 • ustanowienie tzw. „subintabulatu”
 • umowa warunkowa i przenosząca własność nieruchomości
 • umowa przedwstępna w powyższym zakresie
 • oświadczenie o wykonaniu prawa odkupu albo pierwokupu
 • ustanowienie odrębnej własności lokalu
 • zmiana sposobu zarządu nieruchomością wspólną we wspólnocie mieszkaniowej
 • przebudowa budynku wspólnoty i zmiana udziałów w nieruchomości wspólnej
 • pełnomocnictwa w powyższym zakresie

PRAWO SPADKOWE:

 • sporządzenie testamentu (też z zapisem windykacyjnym)
 • otwarcie i ogłoszenie testamentu
 • zaświadczenie o powołaniu na wykonawcę testamentu
 • przyjmowanie oświadczeń o przyjęciu albo odrzuceniu spadku
 • umowa o dział spadku
 • umowa zbycia spadku
 • umowa o zrzeczeniu się dziedziczenia
 • Akt Poświadczenia Dziedziczenia
 • rejestracja testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT)
 • udzielenie informacji z Notarialnego Rejestru Testamentów (NORT)

PRAWO RODZINNE:

 • majątkowe umowy małżeńskie
 • umowy o podział majątku wspólnego małżonków

PRAWO HANDLOWE:

 • umowa spółki komandytowej i z o.o.
 • statut spółki SKA, S.A., Spółki Europejskiej (SE)
 • zmiana umowy spółki z o.o.
 • rozwiązanie spółki z o.o.
 • protokół walnego zgromadzenia spółek SKA i S.A., SE
 • poświadczenie własnoręczności podpisów członków organów (wzory podpisów)
 • oświadczenie wspólnika o objęciu udziałów w spółce
 • uchwała o połączeniu, przekształceniu lub podziale spółki
 • przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową
 • możliwość elektronicznego składanie wniosków o rejestrację w KRS

PRAWO MORSKIE:

Kodeks Morski wymaga notarialnego poświadczenia podpisów w przypadku:

 • przeniesienia własności statku (lub statku w budowie)
 • ustanowienia hipoteki morskiej na statku (lub statku w budowie)
 • zgody wierzyciela na sprzedaż statku obciążonego hipoteką morską os. zagranicznej
 • szeregu czynności wierzyciela podejmowanych w toku przejęcia i sprzedaży statku obciążonego hipoteką morską

INNE CZYNNOŚCI:

 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji
 • protest czeku lub weksla
 • przyjęcie dokumentu w depozyt
 • protokół stawiennictwa / niestawiennictwa
 • poświadczenie kopii z okazanym oryginałem
 • umowa lub statut fundacji, spółdzielni i innych podmiotów
 • akt założycielski uczelni niepublicznej
 • protokół z mediacji
 • ugoda zawarta przed mediatorem
 • inne umowy, ugody i oświadczenia, którym strony pragną nadać formę aktu notarialnego